Política de privedesa

TITULARITAT

En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD) i qualsevol altra normativa de protecció de dades aplicable, l’informem que les dades personals comunicades seran incorporades a una Base de dades titularitat de FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ (d’ara endavant, FCI) amb CIF: G61097994, adreça postal: C/ Sant Pau, 6, 08221 Terrassa – Barcelona, Espanya, telèfon 937 36 60 05 i correu electrònic: info@fci.cat.

 

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part d’FCI podrà dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@cecot.org.

 

DADES PERSONALS

FCI podrà recaptar les següents dades:

  • CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, dels serveis d’FCI, així com el manteniment de relacions comercials:

Dades recaptades: Nom, telèfon, email i consulta.

Finalitat: Contestar a les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi realitzat per qualsevol mitjà sobre els productes i serveis d’FCI, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: Sobre la base de la prestació del consentiment FCI està legitimat per a tractar les dades de l’interessat facilitades a través de la sol·licitud de contacte, i conforme a l’interès legítim dels gremis i associacions del Grup CECOT (www. institucional.cecot.org) per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es mantindran a la disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

  • CURRÍCULUM O OCUPACIÓ: enviament del Currículum a través de la web o a través de qualsevol mitjà a FCI.

Dades recaptades: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al Currículum o perfil professional.

Finalitat: gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants concordes al seu perfil professional que puguin sorgir a futur dins de les activitats de la FCI.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti la supressió d’aquests. Es conservaran, per tant, durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada es mantindran a la disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat.

Destinataris: les dades facilitades i derivades del procés de selecció podran ser cedits a:

  • Terceres empreses identificades per l’interessat per a la sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció del candidat.

 

  • PROMOCIONAL o NEWSLETTERS: la remissió d’informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que poguessin ser del seu interès, relacionades amb les activitats d’FCI.

Dades recaptades: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.

Finalitat: el registre dels interessats per a la remissió d’informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat a FCI per a l’alta en serveis promocionals, i l’interès legítim dels gremis i associacions del Grup CECOT (www. institucional.cecot.org) per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es mantindran a la disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

  • SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació dels serveis de HelpEmpresa. Els serveis s’identificaran en el moment de la recollida de la dada i el registre d’aquest.

Dades recaptades: Nom, Cognoms, DNI, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades necessàries segons el servei sol·licitat, i que serà exclusivament necessaris per al registre en els serveis d’FCI.

Finalitat: La gestió, promoció, participació i justificació de les activitats desenvolupades per la Fundació Cecot innovació, en col·laboració amb altres empreses, institucions o entitats col·laboradores com la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (Autoocupació), a manera il·lustrativa però no limitatiu, perquè puguin treballar al seu favor amb l’objectiu de prestar-li els serveis que s’ofereixen en el marc del programa HelpEmpresa. Les entitats col·laboradores actuen en qualitat de corresponsables del tractament al costat d’FCI de les dades necessàries per a la finalitat del tractament indicada. L’usuari pot exercitar els seus drets davant qualsevol d’aquestes entitats identificades en la clàusula “Corresponsabilitat en el tractament de dades”. Igualment l’informem que, sobre la base de l’interès legítim de Fundació Cecot Innovació i Grup Cecot, les dades personals facilitades podran ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques sobre informació d’interès de Grup Cecot i de les empreses associades així com dels corresponsables del tractament.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i l’interès legítim dels gremis, les associacions del Grup CECOT (www. institucional.cecot.org) i els corresponents del tractament per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials .

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Dades recaptades: Nom, Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, altres dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat: seguiment xarxa social i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l’Interessat i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

  • CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitats per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual.

Dades recaptades: Nom Cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei i l’establiment i manteniment de relacions comercials.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i l’interès legítim dels gremis i associacions del Grup CECOT (www. institucional.cecot.org) per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió d’aquests, i una vegada finalitzada o suprimida es podran conservar a la disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Existeixen comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis de tercers com a encarregats de tractament amb els quals FCI ha signat els corresponents contractes d’Encarregat de Tractament i verificat que els mateixos reuneixen les garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que el tractament es realitza conforme als requisits del RGPD garantint la protecció dels drets de l’interessat.

 

EXERCICI DE DRETS

L’Interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. D’igual manera, està emparat pel dret a retirar el seu consentiment pel tractament per FCI, així com oposar-se al tractament basat en l’interès legítim. Així mateix, li assisteix el dret a reclamar davant l’autoritat de control.

En qualsevol moment l’Interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d’una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, a FCI en el domicili més amunt indicat o enviant un correu electrònic a l’adreça rgpd@cecot.org.

 

CORRESPONSABILITAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

Per a la prestació dels serveis propis de HelpEmpresa FCI tractarà les seves dades de manera conjunta amb les següents institucions i entitats col·laboradores, en qualitat de corresponsables de les dades dels interessats:

  1. Diputació de Barcelona:

L’interessat podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat enfront de qualsevol dels corresponsables del tractament de les seves dades. L’interessat té reconeguts els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades. D’igual forma, està emparat pel dret a retirar el seu consentiment pel tractament de les dades, així com oposar-se al tractament basat en l’interès legítim. Així mateix tindrà dret a reclamar davant l’autoritat de control.

En qualsevol moment l’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d’una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, en FCI o en el domicili indicat anteriorment o enviant un correu electrònic a l’adreça el rgpd@cecot.org o davant qualsevol dels corresponsables identificats anteriorment.

FCI i les institucions i entitats col·laboradors, com a corresponsables del tractament, garanteixen que han establert les seves funcions i obligacions respecte als tractaments de les dades personals dels interessats. En aquest sentit, els corresponsables del tractament de les dades necessàries per a la prestació dels serveis de HelpEmpresa s’obliguen a complir les seves respectives responsabilitats en compliment del que s’estableix en l’article 26 del RGPD.

 

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

FCI ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

DADES FACILITADES

Les dades recaptades per les diferents vies habilitades són les estrictament necessàries per a atendre la seva sol·licitud, els quals l’Interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatories suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitades. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis. Igualment, en aquells supòsits en els quals es faciliti dades de tercers, l’Interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privacitat.

L’Interessat es compromet a comunicar com més aviat millor a FCI qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l’efecte de que la informació continguda en els Registres d’Activitat d’FCI estigui en tot moment actualitzada.

Sobre la base de l’interès legítim de FCI les dades personals de l’Interessat podran ser utilitzats per a l’establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica, sobre informació d’interès sobre productes i serveis d’FCI, podent en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió d’una comunicació postal a l’adreça indicada, o via correu electrònic a l’adreça rgpd@cecot.org.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades:

La gestió i sol·licitud de serveis de transició energètica és un acord de col·laboració entre la Unió Empresarial Intersectorial i la Fundació Cecot Innovació, per a la promoció i desenvolupament de serveis relacionats amb la transició energètica.

Responsables: Unió Empresarial Intersectorial i Fundació Cecot Innovació

Finalitat: Atenció i gestió de la sol·licitud de serveis relacionats amb la transició energètica i l'establiment i desenvolupament de relacions comercials per ambdues empreses.

Legitimació: El consentiment de l'interessat per a l'atenció i gestió de serveis, i l'interès legítim per a l'establiment i desenvolupament de relacions comercials.

Destinataris: Les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot

Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició i retirada del consentiment a través del correu electrònic rgpd@cecot.org de la Fundació Cecot o a través del correu info@uea.cat

Informació addicional: A la política de privacitat de la Fundació Cecot Innovació o a la política de privacitat de la Unió Empresarial Intersectorial.

Unió Empresarial Intersectorial

Unió Empresarial Intersectorial Avinguda Europa 21, Granollers (Barcelona) 08401

comunicacio@uei.cat / 93 860 47 00 

Share This